Adatvédelmi Szabályzat

Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 10.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24§ (3) bekezdés alapján az alábbi

SZABÁLYZAT-ot alkotja:

1. Fejezet

A Szabályzat célja és hatálya:

1.1 E szabályzat célja, hogy meghatározza a Hotelstart Kft.-nél vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát. A szabályzat célja továbbá, hogy a Hotelstart Kft.-nél biztosítsa e tv. előírásai alapján a közérdekű adatok nyilvánosságát.

1.2 A szabályzat hatálya kiterjed a Hotelstart Kft. minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

2. Fejezet

2.1 Az adatvédelem alapfogalmai és elvei

2.1.1 Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.1.2 Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

2.1.3 Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

2.1.4 Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;

2.1.5 Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

2.1.6 Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.1.7 Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.1.8 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.1.9 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.1.10 Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.1.11 Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.1.12 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.1.13 Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.1.14 Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.1.15 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.1.16 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

2.1.17 Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

2.1.18 Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

2.1.19 Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.1.20 EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

2.1.21 Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

2.2 Az adatkezelés célhoz kötöttsége és arányossága: személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, a céleléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat törölni kell.

3. Fejezet

Az okmánykezelések szabályai

3.1 Személyes adat a Hotelstart Kft -nél akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárult, vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján a Hotelstart Kft. szabályzata elrendeli.

3.2 Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.

3.3 A Hotelstart Kft. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és megbízásból még adatkezelést végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titokvédelmi nyilatkozatot tenni.

3.4 Adatvédelmi nyilvántartás

3.4.1 A Hotelstart Kft.-vel munkaviszonyban, álló személyek adatai a Hotelstart Kft.-nél kezelt személyi adatok, így a törvény alapján a Hotelstart Kft. adatkezelését nem kell bejelenteni, az ügyfélkapcsolati jogviszony alapján kezelt adatok bejelentés kötelesek.

3.5 Adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása

3.5.1 A Hotelstart Kft.-n belüli - a Hotelstart Kft.-vel munkaviszonyban álló személyek adatai - a számítógépes hálózatban a különböző modulok között összekapcsolhatók. A számítógépes hálózaton a partnertörzsből kapcsolt adatként jöttek létre a számlázási modul adatai, amelyek a természetes személyek esetében szintén tartalmaznak személyes adatokat is.

3.5.2 A Hotelstart Kft.-n kívüli adattovábbítás és a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók csak össze, ha:

 • az érintett ehhez hozzájárult,
 • ezt a törvény megengedi,
 • és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

3.5.3 Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

3.5.4 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának engedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

3.5.5 Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

3.5.6 Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

3.5.7 Adattovábbítás külföldre

3.5.7.1 Személyes adat az országból külföldi adatkezelő részére csak akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy törvény azt lehetővé teszi, vagy arról nemzetközi szerződés rendelkezik feltéve, hogy a harmadik ország joga - az Európai Unió által meghatározott - megfelelő védelmet biztosít az átadott adatok kezelése során.

3.5.7.2 Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

3.6 Adatbiztonsági rendszabályok

3.6.1 A számítógépes hálózaton tárolt adatok

3.6.1.1 A hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerveren folyamatos tükrözéssel kell az adatvesztést elkerülni.

3.6.1.2 A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból napi mentést kell végezni. A mentés a központi szerver teljes adatállományára vonatkozik és mágneses adathordozóra történik. A lementett adatokat tároló mágneses adathordozót az erre a célra kialakított páncéldobozban kell tárolni tűzbiztos helyen és módon.

3.6.1.3 Vírusvédelem
A személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan kell gondoskodni.

3.6.1.4 Hozzáférés védelem
A társaság hálózatán kezelt személyes adatokat, adatállományok hozzáférését felhasználói névvel és jelszóval kell biztosítani. A személyes adatok nyilvánosságra hozatalát technikailag nem lehet megakadályozni, ezért ezen szabályzat 3. fejezet 3.3. pontja szerinti üzleti titok kezelést kell alkalmazni.

3.6.1.5 Hálózati védelem
A rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a hálózathoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.

3.6.2 Manuálisan kezelt adatok

3.6.2.1 Ügyfél adatok:

A Hotelstart Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Hotelstart Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az ügyfelek adatkezelésére vonatkozóan adatvédelmi tájékoztató készült, melynek célja az ügyfelek előzetes tájékoztatása az adatkezelésről.

Az adatvédelmi tájékoztatót alá kell íratni az ügyféllel, amennyiben személyes ügyintézésre kerül sor. Az aláírásra kerülő fogyasztói szerződések mellékleteként szerepel az említett adatvédelmi tájékoztató.

Egyéb esetben nincs szükség a kifejezett hozzájárulás kérésére, mert a hozzájárulás beszerzése aránytalanul nagy terhet ró az adatkezelőre.

A viselkedés alapú reklámok elősegítésére alkalmazott cookie-k használata során elsősorban a 2002/58/EK irányelv 5. cikke (3) bekezdésének hozzájárulást megkövetelő előírását, a 95/46/EK irányelvet, valamint a munkacsoport 2/2010 számú véleményét kell alkalmazni.

Az Európai Parlament és Tanács a személyes adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvének 29. cikkével létrehozott egy munkacsoportot, mely a tagállamok adatvédelmet felügyelő hatóságainak képviselőjéből, valamint az Európai Bizottság egy delegáltjából áll.

A cookie-k adatokat tartalmazhatnak a felhasználó operációs rendszeréről, böngészőjéről, sőt dinamikus, változó IP cím alkalmazása esetén is az alkalmazott egyedi azonosító segítségével böngészése során követhető az érintett. A fentiek alapján az internetes cookie személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint az IP cím.

A cookiek két konjunktív feltétele a részletes tájékoztatás a cookie-k igénybe vételéről, és az érintett előzetes hozzájárulása. Fontos kiemelni, hogy a hozzájárulás – mely visszavonható kell, hogy legyen – szabad kifejezése az érintett kívánságának, mely megfelelő tájékoztatáson alapul. A felhasználó böngészőinek cookie-k fogadását engedélyező beállítása nem tekinthető a fenti követelményeknek megfelelő hozzájárulásnak. A felhasználót tájékoztatni kell, hogy a cookie milyen célból, milyen adatokat kezel, illetve mennyi az érvényességi ideje, majd a fenti tájékoztatás alapján fel kell ajánlani a visszautasíthatás lehetőségét.

A hozzájárulás érvényességének időben korlátozottnak kell lennie, és az érvényességi időn belül a reklám hálózati szolgáltatónak kell gondoskodnia annak meghosszabbításáról, valamint a hozzájárulásnak bármikor szabadon visszavonhatónak kell lennie. Nem megfelelő a tájékoztatás általános feltételekben vagy adatkezelési tájékoztatóban, adatvédelmi nyilatkozatban történő elhelyezése, azokat közvetlenül (nem egy link mögé bújtatva) a képernyőn kell nyilvánosságra hozni.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

3.6.2.2 A Honlap látogatóinak adatkezelése

3.6.2.2.1 A foglalási szándékú látogatók adatai:

Az adatkezelés célja: A foglalási szándékú honlap-látogatók alapadatai kerülnek rögzítésre. Szállodaelégedettségi kérdőív küldése, tájékoztató e-mailek küldése a korábban megjelölt témakörök alapján.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: Név, lakcím, telefon, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a foglalási szándékú látogatók adatait 2 évig őrzik.

3.6.2.2.2 A szállásfoglalók egyéb adatai

Az adatkezelés célja: A szállásfoglalók hitelkártya adatainak rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: Hitelkártya adatok (név, szám)

Az adatkezelés időtartama: Elutazást követő 3. napig.

3.6.2.2.3 A hírlevélre feliratkozók adatai

Az adatkezelés célja: A feliratkozóknak hírlevelek küldése.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: A feliratkozók adatait 2 évig őrzik.

3.6.2.2.4 A lezáratlan foglalási folyamatok adatkezelése

Az adatkezelés célja: A befejezetlen foglalási folyamatok után a lehetséges ügyfél egy emlékeztető e-mailt kap, melyben tájékoztatják arról, hogy van egy folyamatban lévő foglalása és azt egy megadott linkről közvetlenül folytathatja.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: A lezáratlan foglalási folyamatok adatait 3 napig őrzik.

3.6.2.2.5 Honlap látogatók cookie szolgáltatása

Az adatkezelés célja: A honlap-látogatók űrlapkitöltését, foglalását könnyíti. Teljesen automatizált folyamat.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: Név, lakcím, telefon, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: Az űrlap kitöltését könnyítő cookie a rögzítéstől számított 1 év múlva törlésre kerül.

3.6.3 Elektronikus adatkezelések:

A társaság honlapjának látogatói, illetve regisztrált felhasználóinak adatkezelése:

3.6.3.1 A honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az. információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

3.6.3.2 Kapcsolatfelvétel a honlapon

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum és időpont, az üzenet tárgya, szövege, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év.

3.7 Jogorvoslat

3.7.1 Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

3.7.2 Az érintett kérelmére a Hotelstart Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Hotelstart Kft. költségtérítést állapít meg.

3.7.3 A Hotelstart Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

3.7.4 A Hotelstart Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

3.7.5 A Hotelstart Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

3.7.6 A Hotelstart Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

3.7.7 A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

3.7.8 A Hotelstart Kft. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

3.7.9 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

3.7.10 A Hotelstart Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3.7.11 Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

3.7.12 A Hotelstart Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

3.7.13 Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Hotelstart Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

3.7.14 Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Honlap: http://www.naih.hu

4. Fejezet

Adatvédelmi nyilvántartás

5.1 A nyilvántartás célja, hogy a polgárok megismerjék, milyen adatkezelő, milyen adatkezeléseket végez.

5.2 A nyilvántartást a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezeti.

5.3 hatósági nyilvántartásnak minősül. Addig nem kezdhető meg az adatkezelés, míg azt a Hatóság nyilvántartásba nem veszi.

5.4 Minden eltérő célú adatkezelést önállóan be kell jelenteni.

5.5 A Hotelstart Kft. köteles bejelenteni nyilvántartásba vétel végett a Hatóságnak:

 • adatkezelés célját
 • jogalapját
 • érintettek körét
 • érintettekre vonatkozó adatok leírását
 • adatok forrását
 • adatok kezelésének időtartamát
 • továbbított adatokat, azok célját jogalapját, fajtáját, címzettjét
 • adatkezelő feldolgozó megnevezését, azok helyét, tevékenységét
 • alkalmazott technológia jellegét
 • adatvédelmi felelős elérhetőségét.

A nyilvántartásba vételkor nyilvántartási számot kap a bejelentés. Ezen nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadáskor fel kell tüntetni.

5. Fejezet

Ellenőrzés

5.1 Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen ezen szabályzat rendelkezéseinek betartását a Hotelstart Kft.-nél adatkezelést végző szervezeti egységek vezetői folyamatosan kötelesek ellenőrizni.

5.2 A Hotelstart Kft.-nél a kezelt adatok ellenőrzését a vezérigazgató és az általa megbízott adatvédelmi felelős és a belső ellenőr bevonásával évente egyszer ellenőrzi.

Az adatvédelmi felelős és az adatvédelmi szabályzat

5.3 A törvény alapján a Hotelstart Kft. ügyvezető igazgatója, közvetlenül felügyelete alá tartozó belső adatvédelmi felelőst nevez ki vagy bíz meg – szakértelemmel bíró társaságot döntést igényel.

5.4 A belső adatvédelmi felelős feladatai:

5.4.1 Közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezelésekkel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában.

5.4.2 Ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását.

5.4.3 Kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelő szervezeti egységet vagy az adatfeldolgozót.

5.4.4 Elkészíti az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot.

5.4.5 Vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást.

5.4.6 Gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

6. Fejezet

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

6.1. Név: HotelStart Kft.

Székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 23.

Adószám: 13280680-2-41

E-mail: webmaster@budapesthotelstart.com
Jelen Szabályzat 2013. szeptember 10-én lép hatályba.

keresés
5 ok, hogy minket válassz

Alacsony árakon
Az oldalon feltüntetett árak nagyon kedvezőek, így pénzt takaríthatsz meg.

Több ezer szálláshely és csomagajánlat
Azért, hogy a maximális választék álljon rendelkezésedre.

Nincs foglalási díj
A kiválasztott szolgáltatásokon kívül semmilyen plusz költség nem terhel.

Évi 60000+ elégedett utazó
Ők már kipróbáltak minket, foglalj te is nálunk!

Elfogulatlan szállásértékelések
Valódi vendégek véleményei, hogy segítsenek a választásban.

Partnerünk


Az oldal a Szállásvadász csoport tagja.